Alles over scheiden

De inkomstenbelasting uitgebreid

(Deze pagina is in ontwikkeling)

 

Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt in principe inkomstenbelasting. In Nederland worden de inkomstenbronnen onderverdeeld worden in drie zogenaamde boxen: box 1, box 2 en box 3. Eerst wordt in ieder van de boxen de verschuldigde inkomstenbelasting berekend. Vervolgens wordt daarna de relevante heffingskortingen er vanaf getrokken.

algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is maximaal 2265 euro tot een fiscaal jaarinkomen van € 20.142,-. Daarboven wordt het met 4,683% afgebouwd. Boven de € 68.507 is er geen recht meer op de algemene heffingskorting.

 

Bij een fiscaal jaarinkomen van 50.000 euro is de algemene heffingskorting 867 euro per jaar.

 

arbeidskorting

De arbeidskorting neemt eerst toe met een toenemend inkomen uit arbeid en bedraagt bij een inkomen van € 33.112,- maximaal € 3.249,- per jaar. Daarboven wordt het met 3,6% afgebouwd. Boven een jaarinkomen van € 123.362,- is er geen recht meer op de arbeidskorting.

 

Bij een fiscaal jaarinkomen van 50.000 euro is de arbeidskorting 2.641 euro per jaar.

 

Deze heffingskortingen worden van de te betalen inkomstenbelasting afgetrokken. Dat betekent dus dat in dit geval 19.557 (aan inkomstenbelasting) min 867 (aan algemene heffingskorting)  min 2.641 (aan arbeidskorting) = € 16.049,- aan inkomstenbelasting moet worden betaald.

 

De persoon met een inkomen van 50.000 euro aan fiscaal jaarinkomen houdt dan (50.000-16.049=) 33.951 per jaar netto aan inkomen over.

 

Box 1

 

In box 1 wordt het inkomen uit werk en het inkomen uit woning belast. Het belastbaar inkomen wordt berekend door alle inkomensbronnen bij elkaar op te tellen en daarvan alle aftrekposten af te trekken. De belangrijkste posten staan hieronder op een rij:

bij elkaar optellen:

 • loon uit dienstverband

 • winst uit onderneming

 • inkomen uit overige werkzaamheden, bijv. freelance opdrachten

 • inkomen uit sociale uitkeringen en pensioen

 • inkomen uit lijfrente producten

 • inkomen uit alimentatie

 • eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat een eigenaar van een koopwoning in Box 1 bij het inkomen moet optellen als een soort vergoeding voor het woongenot van die eigen woning. Bij de berekening wordt de WOZ-waarde vermenigvuldigd met het forfaitpercentage (in 2018: 0,70%)

daarvan aftrekken:

 • betaalde rente over eigen woning schuld (dus geen consumptieve rente)

 • ondernemersaftrek

 • werknemersaftrek

 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen

 • betaalde kinderalimentatie (dit is een forfaitair bedrag, zie op deze site het hoofdstuk over kinderalimentatie, paragraaf ‘overige onderwerpen kinderalimentatie’ en kopje ‘Wat is het belastingvoordeel bij het betalen van kinderalimentatie?’)

 • betaalde partneralimentatie

 • overige persoonsgebonden aftrek


Op het moment dat je bovenstaande posten op een rij zet, krijg je uiteindelijk een saldo: het belastbaar inkomen uit werk en woning. Over dit saldo ben je inkomstenbelasting verschuldigd.

 

De bovenstaande lijst is erg uitgebreid.

In de meeste huishoudens (in de loonsituatie) gaat het alleen om deze posten:

 1. inkomen uit werk

 2. Plus: inkomen uit woning (eigenwoningforfait, zie hierna)

 3. Min: aftrek hypotheekrente uit woning

Over het totaal, het belastbaar inkomen uit werk en woning, is dan inkomstenbelasting verschuldigd.

Box 2

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Er is sprake van een aanmerkelijk belang als een belastingplichtige (al dan niet samen met zijn of haar partner), ten minste 5% van de aandelen bezit van een vennootschap. Hierbij wordt ook indirect aandelenbezit meegeteld. Het inkomen uit aanmerkelijk belang kan bijvoorbeeld bestaat uit dividend en winst uit verkoop van aandelen. Van dit bedrag mogen eventuele kosten afgetrokken worden. Over het saldo is 25% inkomstenbelasting verschuldigd.

 

De meeste mensen hebben niet met box 2 te maken.

 

Box 3

In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast.

 

In box 3 worden de inkomens uit sparen en beleggen belast. Het belastbaar inkomen wordt berekend door per 1 januari van het betreffende kalenderjaar alle inkomensbronnen bij elkaar op te tellen en daarvan alle aftrekposten af te trekken. Over dit bedrag dient de belastingplichtige - zodra het bedrag uitkomt boven het heffingvrij vermogen van € 30.000 -belasting te betalen.

 

Tot 100.800 (30.000 aan heffingvrij vermogen + 70.800 waarover belasting betaald moet worden) aan vermogen gaat de belastingdienst er vanuit dat u 2,2% rendement uit dit vermogen behaalt. U betaalt dan 30% van dat rendement aan box 3 belasting. 

 

U betaalt bij 100.800 euro aan vermogen:

70.800 (het niet heffingvrije deel van het vermoen) x 0,022 (rendement) x 0,3 (30% belasting) = 
467 euro per jaar aan belasting in box 3

 

Boven 100.000 euro aan vermogen gaat de belastingdienst er vanuit dat u over het meerdere een hoger rendement heeft.

tot € 978.000 is dat rendement volgens de belastingdienst 4,33 %.

 

Boven € 978.000,- aan vermogen heeft u volgens de belastingdienst over het meerdere 5,38% aan rendement.

 

Ook dan dient u 30% van het rendement als box3-belasting te betalen.

De belangrijkste posten in box 3 zijn:

Optellen: de waarden van de bezittingen:

 • Geld op bank – en spaarrekeningen;

 • beleggingen in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties en andere beleggingstitels;

 • onroerende zaken, exclusief de (eerste, zelfbewoonde) eigen woning;

 • rechten op onroerende zaken (bijv. vruchtgebruik);

 • waarden van beleggings/spaarverzekeringen, voor zover deze niet in box 1 vallen.

daarvan aftrekken de schulden:

 • schulden (behalve de hypotheekschuld van de eigen woning die in box 1 afgetrokken wordt of schulden van box 2). Hierbij geldt dat schulden alleen in aanmerking genomen worden voor zover de gezamenlijke waarde van de schulden meer bedraagt dan 3.000 euro per persoon (2018) Dit wordt de schuldendrempel genoemd.

 

Over het belastbaar inkomen in box 3 dien je boven het heffingvrij vermogen inkomstenbelasting te betalen. Dit percentage is niet willekeurig gekozen.