top of page

Als je uit elkaar gaat en je een huis in eigendom hebt, is er vaak onduidelijkheid over wat er met het huis kan. Welke mogelijkheden zijn er en wat zijn de voordelen en de nadelen van die mogelijkheden? Daarop vind je een antwoord in dit artikel.

Dit zijn de mogelijkheden:

 1. Eén van de partijen koopt de ander uit of betaalt later of zelfs niets. Ik blijf of de ander blijft in huis wonen.

 2. Verkoop van het huis. Uiteindelijk blijft niemand in de woning wonen.

 3. Het huis blijft onverdeeld. Er gebeurt (even of langere tijd) niets met de woning

 4. Verhuur van het huis.

 5. Een derde koopt het huis en verhuurt het aan een van de partners

 6. De een koopt het huis en de ander blijft er wonen.

Deze mogelijkheden worden hierna uitgebreid besproken.

1a Eén van de partijen koopt de ander uit voor de woning

Als jij en je partner samen eigenaar zijn van je woning en jij daar na de scheiding in wil blijven wonen, moet de woning aan jou worden toebedeeld.

Jij koopt dus eigenlijk de helft van het huis van de ander. Dit wordt in de volksmond vaak ‘uitkopen' genoemd. Je moet dan de helft van de overwaarde van de woning aan je partner betalen. Als de financiële middelen daarvoor beschikbaar zijn, kan dat zonder al te grote problemen.

Als er na verdeling van jullie spaargeld niet voldoende geld is om de ander uit te betalen, zal dit bedrag extra geleend moeten worden bij dezelfde bank of zal er een hele nieuwe hypotheek aangevraagd moeten worden. Van groot belang daarbij is, dat de “koper” dan meestal ook de aansprakelijkheid voor de hele hypotheekschuld op zich neemt en de ander niet langer aansprakelijk is voor de hypotheekschuld. Als de ‘koper’ bij dezelfde bank blijft, kan dat door middel van een schriftelijk stuk van de bank, waarbij de ander een zogenaamd ‘ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid krijgt’. Deze akte kost vaak enkele honderden euro’s. Je hoeft dan niet naar de notaris om de hypotheekakte te veranderen. Dat is wel zo als er bij een andere bank een andere hypotheek wordt genomen.


1b Er wordt voor uitkoop van de woning niets of later betaald

Soms wordt ook afgesproken dat de ene partner de andere partner niets hoeft te betalen, ook al is er sprake van een overwaarde in het huis. Het is belangrijk dan goed te kijken naar de mogelijkheden omdat soms dit soort afspraken leiden tot fiscale naheffingen omdat de fiscus het afzien van de helft van de overwaarde aanmerkt als een schenking.

Een andere mogelijkheid is dat de helft van de overwaarde op een later moment aan de ander betaald wordt of alleen in bepaalde gevallen, zoals wanneer het huis binnen een bepaalde periode verkocht wordt of de kinderen uit huis zijn of als diegene die in het huis blijft wonen, gaat samenwonen of trouwen met een ander. Dan moet ook bekeken worden of er een rente betaald wordt over deze periode, want het ontbreken van rente wordt door de belastingdienst mogelijk ook als schenking gezien.

Let er ook op dat er kosten zijn van toebedeling van de woning. De woning moet immers op jouw naam komen. Dat kan alleen door een akte van de notaris. De kosten van die akte kunnen aanzienlijk zijn. Het is gebruikelijk dat de kosten van deze akte gedeeld worden, doch er zijn soms ook gevallen denkbaar waarin dat niet gebeurt, bv wanneer de andere partner ook een eigen woning gaat kopen. Allebei de mogelijkheden zijn op zichzelf redelijk en verdedigbaar. Het hangt van jullie eigen situatie af wat het meest voor de hand ligt of wat jullie redelijk vinden.


Kosten van een eventuele nieuwe hypotheek, zoals bemiddelingskosten en kosten van de notaris zijn in het algemeen alleen voor de ‘koper’, diegene die het huis overneemt en de ander uitkoopt.

De afspraken die jullie over het huis maken worden vastgelegd bij de notaris in een 'akte van verdeling'. Veelal wordt op dat moment ook de helft van de overwaarde uitgekeerd aan de partner die niet de woning krijgt toebedeeld.

Soms is het ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid niet meteen mogelijk. Dan moeten daarover in het echtscheidingsconvenant (of daarna) goede afspraken gemaakt worden wanneer dit ontslag er wel is. Anders zit de andere partner mogelijk nog vele jaren financieel vast aan de woning.


Voordelen van deze oplossing zijn o.a.:

 • Direct duidelijkheid over de opbrengst van de woning

 • Direct duidelijkheid over de woonlasten en mogelijkheden van de andere partner.

 • Duidelijkheid voor eventuele kinderen wat er gaat gebeuren en dat zij tenminste (voor een deel) kunnen blijven wonen in de vertrouwde omgeving

 • Er zijn geen makelaarskosten verschuldigd

Nadelen zijn o.a.:

 • Er kunnen problemen ontstaan als de vertrekkende partner (een deel van) de overwaarde in de woning moet laten zitten om de ander in de woning te kunnen laten wonen. Daarover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden.

2. Verkoop van het huis bij scheiding

Als jullie de woning willen of moeten verkopen, kan je naar een makelaar gaan om de verkoop te begeleiden. Het is natuurlijk wel het prettigst als je het er met je partner over eens kan worden welke makelaar jullie daarvoor uitkiezen. Het is ook wel handig om eerst zelf een idee te hebben van het bedrag dat het huis ongeveer zal opbrengen, en hoe lang de verkoop ongeveer zal duren. Tegenwoordig verkopen veel mensen hun huis ook zonder hulp van een makelaar, via internet. Of met de makelaar die maar een beperkte rol speelt en daardoor goedkoper is.


De afspraken die jullie over het huis maken worden vastgelegd bij de notaris in een 'akte van verdeling'. Veelal wordt op dat moment ook de helft van de overwaarde uitgekeerd aan de partner die niet de woning krijgt toebedeeld. partner die niet de woning krijgt toebedeeld.ning krijgt toebedeeld.


Ook dienen er bij verkoop van de woning afspraken gemaakt te worden:

 • Wie er in de woning blijft wonen en wie niet

 • Wie betaalt de hypotheeklasten en andere lasten van de woning?

 • Wanneer verlaat de ander de woning

 • Het onderhoud van de woning en over de kosten van dat onderhoud.

 • Wat is de vraagprijs van de woning? En bij welke prijs accepteren jullie de verkoop? Hoe lang zit er tussen de verkoop en de levering van de woning bij de notaris, anders gezegd: hoe lang heeft diegene die in de woning woont, om een andere woning te vinden?

Hoe snel je uit je huis moet na verkoop van de woning hangt af van wat je met de koper afspreekt. Soms heeft de koper geen probleem om een paar maanden te wachten met de overdracht, bijvoorbeeld omdat hij nog in zijn eigen huis kan blijven. Andere kopers hebben juist snel een nieuw onderkomen nodig en willen dus dat je snel uit het huis gaat. Wat je daarover aan de koper kan toezeggen, heeft gevolgen voor de verkoopbaarheid en de financiële opbrengst, dus het is logisch dat jij en je partner daarover onderling overleggen en zorgen dat je op één lijn komt daarover. Dit kan ook onderdeel zijn van de afspraken die je met je partner maakt bij de scheidingsmediator.


Zodra één van beiden de woning heeft verlaten, heeft dit fiscale gevolgen voor de aftrek van hypotheekrente. Als je de eigen woning gaat verkopen en de andere partner verlaat de woning, dan zal - indien de woning niet op tijd notarieel is overgedragen - na twee jaar de hypotheekrente voor de helft komen te vervallen. Dit kan een behoorlijke lastenverzwaring opleveren.


Voordelen van deze oplossing zijn o.a.:

 • Geen discussie over de waarde van de woning

 • Ieder maakt een nieuwe start in een nieuwe omgeving

Nadelen van deze oplossing zijn o.a.:

 • Onduidelijkheid over de hoogte van de opbrengst

 • Onduidelijkheid over wanneer de opbrengst van de woning komt

 • Mogelijk langere tijd financiële banden met elkaar en doorlopende kosten ondanks de scheiding

3. Het huis blijft (voorlopig) onverdeeld bij scheiding

Er kunnen redenen zijn om na de scheiding het huis (nog) niet te verkopen en ook nog niet onderling te verdelen. Bijvoorbeeld omdat verkoop tegen een acceptabele prijs niet lukt, of omdat een van beiden er in blijft wonen (bijvoorbeeld met de kinderen), maar die onvoldoende geld heeft om het huis helemaal over te nemen of de financiering bij de bank niet rondkrijgt.


Bij deze optie blijf je dus voor korte of lange tijd samen eigenaar van het huis.

Er zullen dan duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over:

 • Wie betaalt de hypotheekrente? Veelal zal de gebruiker van de woning de hypotheekrente betalen. Let erop dat na verhuizing van de ander de hypotheekrente nog maar 2 jaar helemaal fiscaal aftrekbaar is en daarna nog maar voor de helft.

 • Wie betaalt de premie levensverzekering? Veelal wordt de opbrengst gedeeld. Het is dan eerlijk om deze premie ofwel ieder voor de helft te betalen ofwel mee te nemen in de draagkrachtberekening bij de alimentatie.

 • Wie doet het onderhoud en wie betaalt het? Jullie zijn samen eigenaar van de woning. Vaker zie je de afspraak dat de gebruiker de kosten van het onderhoud voor zijn/haar rekening neemt als het ware hij/zij een “huurder” en dat beide partijen de kosten delen van het onderhoud als ware zij samen “verhuurder” van de woning.

 • Wie draagt de overige kosten zoals de gemeentelijke belastingen, de opstalverzekering etc.?

 • Heeft de niet-bewonende eigenaar het recht van toegang of niet of slechts na het maken van een afspraak?

 • Is er een minimumtermijn waarbinnen het huis onverdeeld blijft?

afspraak maken dat de woning onverdeeld blijft

Het is mogelijk om af te spreken dat de woning voor maximaal 5 jaar onverdeeld blijft (art. 3:178 lid 5 BW). De wet verbiedt een langere afspraak. Veelal leggen partijen maximaal 1 ½ jaar tot 2 jaar als periode vast, omdat de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente voor de helft wegvalt twee jaar na de officiële verhuizing van één van de partners. Dat is ook zo als de partij die in de woning blijft wonen alle hypotheekrente betaalt. 2 jaar na het officiële vertrek van de ander valt de helft van de hypotheekrente aftrek weg. Dat heeft tot gevolg dat de woonlasten netto hoger worden.

Het onverdeeld laten van de woning heeft dan ook voor beiden partijen juridische en fiscale consequenties.


Voordelen van het onverdeeld laten van de woning zijn o.a.:

 • Het voorlopig laten voortduren van het wonen van de kinderen in de echtelijke woning.

 • Het voorlopig voorkomen van een grote schuld indien de woning veel minder waard is als de hypotheekschuld. Bedenk daarbij wel dat de waarde van de woning veel meer kan dalen waardoor de restschuld veel groter kan worden.

 • Diegene die de ander niet kan uitkopen omdat de financiering niet geregeld kan worden, kan op deze wijze toch voorlopig in de woning blijven wonen.

Nadelen zijn o.a.:

 • Beide partners blijven hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld.

 • De woning is nog gezamenlijk eigendom, waardoor de lasten en het risico van die woning ook voor beiden komen. Degene die niet in de woning woont, zal vaak geen andere eigen woning kunnen kopen omdat hij/zij nog eigenaar is van de echtelijke woning.

4. Verhuur van het huis.

Soms is het een optie om de eigen woning te verhuren totdat deze woning verkocht is. Ook het verhuren van eigen woning heeft voor- en nadelen.


Houd er rekening mee dat:

 • de hypotheekbank veelal schriftelijk akkoord moet gaan met verhuur. Je loopt anders het risico dat de hypotheekbank per omgaande de hypotheeksom kan opeisen.

 • Een huurovereenkomst veel rechten geeft aan de huurder, waardoor de woning moeilijker verkoopbaar is en de opbrengst van de woning veel minder kan zijn.

 • Verder is er ook een fiscaal gevolg: de hypotheekrente is niet meer aftrekbaar.

5. Een derde koopt het huis bij scheiding en verhuurt het aan één van de partners.

Soms wordt gekozen voor de optie dat een derde de woning koopt en verhuurt aan een van de partners. Die derde kan een vriend/vriendin zijn, maar veelal zijn het de ouders van een van de partners.

Houd er rekening mee dat:

 • de hypotheekbank veelal schriftelijk akkoord moet gaan met verhuur. Je loopt anders het risico dat de hypotheekbank per omgaande de hypotheeksom kan opeisen.

 • Een huurovereenkomst veel rechten geeft aan de huurder, waardoor de woning moeilijker verkoopbaar is en de opbrengst van de woning veel minder kan zijn.Ook hier is de hypotheekrente is niet aftrekbaar.

 • Onduidelijke afspraken later veel gedoe kunnen opleveren.

6. De een koopt het huis bij scheiding en de ander blijft er wonen.

Soms is er een groot vermogensverschil bij scheiding en kan diegene die in de woning wil blijven wonen de woning niet overnemen, maar kan de ander dat wel.


In zo'n geval zou deze situatie zich kunnen voordoen, waarbij een van de partners de woning koopt en de ander er gaat wonen.

Andere relevante onderwerpen op mijn website (klik erop om er naartoe te gaan)


Je kunt me ook chatten, e-mailen (info@tonvanmil.nl) of bellen. Ik sta cliënten ook vaak online bij. De eerste 60 minuten van het eerste gesprek zijn gratis. Via deze website kun je zelf een afspraak (ook via Zoom) of telefoongesprek inplannen op een door jou gewenste dag en tijdstip, vaak al binnen enkele dagen. Natuurlijk ben ik ook per telefoon 043-3672119 bereikbaar.


Op mijn website vind je veel meer informatie onder de knop 'alles over scheiden'. In Nederland is dit de website met de meeste informatie over scheiding.


Is partneralimentatie bruto of netto? Wat houd je netto over? Wat kost partneralimentatie je netto?

Zo simpel als op dit plaatje gaat het betalen/ontvangen van partneralimentatie niet.


Partneralimentatie moet namelijk bruto betaald en ontvangen worden. Daardoor heeft de betaler i.h.a. belastingaftrek, terwijl de ontvanger van partneralimentatie over het ontvangen bedrag inkomstenbelasting moet betalen.


 

Bruto en netto partneralimentatie voor de ontvanger

Partneralimentatie is voor de ontvanger belast. De ontvanger moet het bijhorende percentage inkomstenbelasting betalen (in 2022 meestal 37,07 %) en daarnaast de procentuele premie ZVW (in 2022 is dat 5,5 %). In totaal houdt de ontvanger dus maar netto ruim de helft over. Om precies te zijn houdt de ontvanger van partneralimentatie maar (100% min 37,07% min 5,5% =) 57,43% over van het brutobedrag aan partneralimentatie, dat van de ex-partner wordt ontvangen. Van 1000 euro aan bruto partneralimentatie houdt de ontvanger dus maar € 574,30 netto over.


Daarnaast leidt een bedrag aan partneralimentatie bij de ontvanger tot een hoger inkomen in box 1. Door de ontvangst van de bruto partneralimentatie wordt namelijk het inkomen in box 1 hoger. Een hoger inkomen leidt tot een lagere heffingskorting. Tussen 20.711 en 69.398 euro aan inkomen leidt dat tot een lagere algemene heffingskorting van 5,672%, dus afgerond 5,7%. Dat betekent dat de ontvanger ongeveer (57,43% min 5,672% =) 51,76% overhoudt van het ontvangen brutobedrag aan partneralimentatie.


Alleen wanneer de ontvanger zonder de partneralimentatie minder dan 20.711 euro aan inkomen in box 1 had, zal het verschil met 21.043 niet tot een korting van 6% leiden. Dan houdt de ontvanger van de bruto partneralimentatie netto 57,43% van dat bedrag over.


Wanneer de ontvanger van partneralimentatie in totaal meer dan 69.398 euro per jaar heeft, is de te betalen belasting 49,5%. De ontvanger houdt dan 50,5% van het brutobedrag aan partneralimentatie netto aan partneralimentatie over.


Indien de ontvanger van partneralimentatie ook recht op kindgebonden budget heeft (dat is veelal het geval wanneer er minderjarige kinderen zijn) en het inkomen van de ontvanger in box 1 zonder de te ontvangen partneralimentatie hoger dan 22.356 is, zal het kindgebonden budget per jaar ook 6,25% van het alimentatiebedrag per jaar lager zijn. De ontvanger houdt dan nog maar (51,76% minus 6,75% is) 45,01% over van de bruto ontvangen partneralimentatie.


Ook kan de ontvangst van partneralimentatie gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag. Dat komt omdat de partneralimentatie het inkomen verhoogt en dan de kinderopvangtoeslag huurtoeslag en/of zorgtoeslag lager wordt.


KORTOM:

De partneralimentatie is een brutobedrag en de ontvanger houdt van dit brutobedrag maar ongeveer 51 % over. Dan kan nog minder zijn als er recht is op kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en/of zorgtoeslag.


Zie ook het voorbeeld verder onderaan.


Bruto en partneralimentatie voor de betaler

Voor de betaler is de betaalde partneralimentatie een brutobedrag en aftrekbaar in box 1.

Er zijn dan 2 categorieën:

1) de betaler heeft een inkomen van € 69.398 of daaronder in box 1.

2) de betaler heeft een inkomen boven € 69.398 euro in box 1.


1) de betaler heeft een inkomen van € 69.398 of daaronder in box 1.

Dat betekent dat het betalen van partneralimentatie fiscaal voordeel oplevert omdat de partneralimentatie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting(IB). De inkomstenbelasting is in 2022 37,07% bij een inkomen tot en met 69.398 euro.


Daarnaast heeft de betaler 6,007% extra belastingvoordeel doordat de algemene heffingskorting voor de betaler omhoog gaat, waardoor de betaler minder belasting hoeft te betalen. De heffingskorting gaat omhoog omdat de betaler de partneralimentatie van zijn inkomen in box 1 kan aftrekken, waardoor zijn totale inkomen in box 1 lager wordt en zijn heffingskorting hoger wordt.


Het belastingvoordeel is dan dus (37,07% (IB) + 6,007%% (toename algemene heffingskorting) =) 43,08%.


2) de betaler heeft een inkomen boven € 68.507 euro in box 1.

Boven de 68.507 euro is het fiscaal voordeel in 2022 40%, zie belastingdienst.nl.


Dit fiscaal voordeel wordt in 2023 37% (zieVerder online):


Door de aftrekmogelijkheid kost het betalen van een brutobedrag in 2022 aan partneralimentatie in werkelijkheid maar zo'n 60%, doordat er circa 40% belastingvoordeel is.


Zodra door het betalen van de partneralimentatie het inkomen van de betaler onder de 69.399 euro daalt, is de situatie hierboven beschreven onder 1 van toepassing. In 2022 is er dan ook een fiscaal voordeel van 43,08%.


Zie verder onderaan een voorbeeld.

man en vrouw ieder op apart deel van de bruidstaart


Voorbeeld omrekening bruto naar netto partneralimentatie:

Er wordt per maand 1000 euro partneralimentatie betaald. Dit is een brutobedrag omdat partneralimentatie door de betaler afgetrokken kan worden. De ontvanger moet er belasting over betalen.


Bruto naar netto partneralimentatie voor de betaler

Voor de betaler die een fiscaal inkomen boven 69.398 euro heeft, kost het betalen van deze alimentatie in 2022 maar circa 60% van 1000 euro, dus netto € 600,-, omdat hij 40% aftrek aan inkomstenbelasting (en mogelijk hogere heffingskorting van 6% als hij (voor dat gedeelte) onder de 69.399 euro daalt) heeft. Het betalen van 1000 euro bruto kost de betaler dus maar 600 euro netto.


De betaler van partneralimentatie die een fiscaal inkomen onder 69.399 euro heeft, heeft 37,07% aan belastingvoordeel over de betaalde partneralimentatie. Doordat bij het betalen van partneralimentatie het inkomen in box 1 omlaag gaat, gaat de algemene heffingskorting met 6,001% omhoog. Hierdoor heeft de betaler naast de inkomstenbelasting afgerond 6,01% extra voordeel. Dat komt ook neer op 43,08% aan belastingvoordeel. Het betalen van 1000 euro partneralimentatie kost hem dus maar 569 euro netto.


Bruto naar netto partneralimentatie voor de ontvanger

De ontvanger van partneralimentatie ontvangt 1000 euro bruto, maar moet daarover de volgende posten betalen:

· Inkomstenbelasting (IB), in 2022 tot en met 69.398 euro aan inkomen in box 1) 37,07%

· Procentuele premie ZVW-premie van 5,50%

· Verder gaat het inkomen in Box 1 van de ontvanger van de partneralimentatie door het ontvangen van de partneralimentatie omhoog. Dat heeft tot gevolg dat de algemene heffingskorting 6% van het ontvangen bedraag aan partneralimentatie omhoog gaat. Dat leidt dus uiteindelijk tot meer inkomstenbelasting.

In totaal betaalt de ontvanger in 2022 (37,07% (IB) + 5,5% (ZVW) + 6% (verlaging algemene heffingskorting) =) 48,57% over de ontvangen partneralimentatie.


De ontvanger houdt dus maar (100% - 48,57% =) 51,43% over van het ontvangen bruto bedrag aan partneralimentatie.


Van de 1000 euro aan partneralimentatie houdt de ontvanger dus maar € 514,30 netto over.


Verder zal een recht op kindgebonden budget per maand ook 6,75% van het per maand ontvangen bedrag aan bruto partneralimnetatie lager zijn. Ook kan het gevolgen hebben voor eventuele kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag.


Partneralimentatie is een ingewikkeld onderwerp. Je advocaat of scheidingsmediator zal veel ervaring nodig hebben om je goed te informeren en te adviseren.


Andere relevante onderwerpen op mijn website (klik erop om er naartoe te gaan)
Bijgewerkt op: 17 jan. 2022

Door het scheiden of uit elkaar gaan ontstaat vaak recht op financieel voordeel waar scheidende mensen vaak niet op de hoogte zijn. Met name het kindgebonden budget, maar ook de IACK (inkomensafhankelijke combinatiekorting) kunnen honderden euro's per maand voordeel opleveren.

Op deze website vind je veel meer informatie onder de knop 'alles over scheiden'. Over allerlei onderwerpen is daar meer informatie te vinden, zoals hoe je het beste kunt scheiden, partneralimentatie, de verdeling van het huis, maar ook hoe je optimaal financieel en fiscaal voordeel bij de scheiding hebt.


Of wil je beginnen bij de startpagina van mijn website?


Je kunt me ook chatten, e-mailen of bellen. Ik sta cliënten vaak online bij. Het eerste uur van het eerste gesprek zijn altijd gratis. Via mijn website kun je zelf een afspraak inplannen op een door jou gewenste dag en tijdstip, vaak binnen enkele uren of dagen.


Op deze website vind je onder 'optimaal financieel en fiscaal voordeel bij scheiding' meer informatie hierover. Daarmee heb je vaak honderden euro's per maand financieel voordeel, terwijl als je dat niet weet die financiële voordelen niet meer of veel later krijgt.
 

1
2
bottom of page