top of page

Privacyverklaring/Privacybeleid

 

Dit is de privacyverklaring van Ton van Mil advocaat scheidingsmediator, gevestigd aan de Putstraat 29 te (6245 LD) Eijsden (hierna te noemen “ik”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van mijn cliënten, potentiële cliënten en andere personen die mijn website bezoeken of contact met mij hebben.

 

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe ik omga met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop ik omga met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met mij opnemen via telefoon: 043-3672119 of e-mailadres info@tonvanmil.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij mij indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

 

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

 

Dossier

Indien u een opdracht aan mij verstrekt, verwerk ik persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan mij verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om (persoons)gegevens die relevant zijn voor het dossier alsmede gegevens die op het personaliaformulier te vinden zijn. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

 

Facturering

Indien u een opdracht aan mij verstrekt, verwerk ik ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die ik verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

 

Contact

Indien u contact met mij opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerk ik de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan mij verstrekt (naam, e-mailadres en/of telefoonnummer) en de tekst die u aan mij stuurt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

 

Analyse Websitebezoekers

Ten slotte verwerk ik analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van mijn website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

 

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

 

Dossier

Ik gebruik de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om het dossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens de behandeling van uw zaak (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vraag ik u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de (scheidings-)-mediationovereenkomst te tekenen of door middel van een bevestiging van de aan mij gegeven opdracht om u als advocaat bij te staan. Als u deze toestemming niet geeft, kunt u helaas geen gebruik maken van mijn diensten als advocaat of als mediator, omdat ik de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

 

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Ik mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Ik kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten en zal het dossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

 

Contact

De contactgegevens die u aan mij verstrekt, bijvoorbeeld via mijn website, gebruik ik om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Ik verwerk deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van mijn gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van mijn werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

 

Nieuwsbrief

Ik kan verder uw e-mailadres gebruiken om u periodiek een update te sturen over mijn dienstverlening. Indien u een opdracht aan mij heeft verstrekt, is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en kan ik u nieuwsbrieven sturen op grond van mijn gerechtvaardigd belang. Indien u niet eerder gebruik heeft gemaakt van mijn diensten, maar op andere wijze met in contact bent gekomen (zoals door het invullen van het contactformulier of het sturen van een e-mail met een vraag), zal ik u om toestemming vragen om nieuwsbrieven aan u te versturen, en dit alleen doen als u daarvoor uw toestemming heeft verleend.

 

Analyse websitebezoekers

De gegevens die ik verzamel over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

 

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

 

Dossier

Ik bewaar het dossier in beginsel tenminste gedurende 5 jaar nadat het dossier gesloten is. In uitzonderingsgevallen bewaar ik een dossier langer dan 5 jaar, bijvoorbeeld als ik van mening ben dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

 

 Administratie

Ik bewaar mijn administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

 

Overige contactgegevens

Ik bewaar overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij mij indient om deze te verwijderen.

 

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

 

 

 

 

Met wie deel ik uw gegevens?

 

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die ik verstuur of ontvang, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICTprovider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan mij heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van mij de financiële administratie verricht. Met deze partijen heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van mij mag verwachten.

 

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een dossier, een klacht tegen mij indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de behandelende klachteninstantie. Ook daar worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

 

Ik verstrek uw gegevens verder niet aan derden, tenzij ik op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht word bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

 

Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplicht ik mijn ICTprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.  

 

Wat zijn uw rechten?

 

U heeft de volgende rechten:

 

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.

 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’)

 • Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

 •  

  Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

   

  U kunt uw rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

   

  Wijzigingen

   

  Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die ik verwerk of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan ik deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zal ik een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

  bottom of page