top of page

Alles over scheiden

Scheiden of blijven?

 

Weinig vragen veroorzaken zoveel twijfel en slapeloze nachten als deze. 

Voor veel mensen is de keuze om te gaan scheiden niet eenvoudig te maken. De voor- en nadelen worden voortdurend tegen elkaar afgewogen, waarbij men zichzelf gevangen houdt in een vicieuze cirkel. 

 

Feitelijk is er maar één vraag aan de orde: “Houd ik nog genoeg van mijn partner om door te gaan met de relatie?”

Voor de meeste mensen in een huwelijkscrisis is deze vraag niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Het idee of men werkelijk nog van de ander houdt, is immers negatief beïnvloed door de situatie waarin het huwelijk of de relatie nu verkeert. De gedachte om te scheiden is ontstaan doordat men, soms door externe oorzaken, niet meer tevreden is met de huidige relatie.

Hieronder vind je enkele verschillende methodes om te bepalen of je beter wel of niet kunt scheiden.

De beslissing om te willen scheiden, druist veelal in tegen de verwachtingen die je zelf, je partner en ook de buitenwereld, van het huwelijk bij aanvang had. Vaak voelen mensen het scheiden als falen. Het vergt dus moed en daadkracht om een beslissing tot scheiden te nemen, omdat je bij het begin van het huwelijk waarschijnlijk de intentie had om samen oud te worden en door te gaan tot de dood jullie zou scheiden. Je zult daarom eerst jezelf moeten overtuigen van de juistheid van je beslissing. 

Op een bepaald moment zul je de door jezelf gemaakte keuze aanvaarden en klaar zijn voor de toekomst, hoe zeer je daar nu wellicht over twijfelt.

 

Methode 1:

Schrijf een brief aan je partner, maar laat deze brief niet lezen. In deze brief moet je minimaal de volgende vragen beantwoorden:

 • Waarom ben ik destijds met jou een relatie begonnen?

 • Wat heeft onze relatie mij gebracht?

 • Wat was, of vond ik, lastig in onze relatie?

 • Hoe komt het dat ik er nu over denk om onze relatie te stoppen?

 • Wat doen die gedachtes met mij?

 

Door het schrijven van deze brief aan je partner, dwing je jezelf de redenen voor het uit elkaar gaan op een rijtje te zetten. Vaak krijg je door het opschrijven van de motieven antwoord op de vraag of je werkelijk wilt scheiden of dat je eerst nog andere mogelijkheden wilt onderzoeken.

 

Probeer bij het opschrijven van je motieven om te scheiden ook de consequenties van de scheiding in te schatten en de volgende vragen te beantwoorden:

 • wat zijn de gevolgen van de scheiding voor de kinderen?

 • wat zijn voor mij de financiële gevolgen van scheiden?

 • wat zijn de gevolgen van de scheiding voor het contact tussen mij en de kinderen?

 • waar moet ik gaan wonen?

 • wat is het slechtste scenario dat ik kan bedenken?

 • is dit het me allemaal waard? Ben ik bereid deze gevolgen en andere onvoorzienbare gevolgen te accepteren?

 

Methode 2:

Werk onderstaande vragen voor jezelf uit.

 • Kun je voor de geest halen wat je vroeger aantrok in de ander?

 • Kun je concreet benoemen wat er is veranderd?

 • Zou je met jouw partner door willen gaan wanneer je relatie zou veranderen?

 • Wat zou je precies veranderd willen hebben?

 • Wanneer de relatie verandert, zou jouw liefde voor je partner dan weer kunnen opbloeien?

 • Wat is er nodig om de relatie zo te veranderen dat jullie samen verder kunnen?

 

Wanneer mensen gedurende een langere tijd samenleven, ontwikkelen zij samen een systeem, een patroon. Een dergelijk systeem, vaak overgenomen uit het ouderlijke gezin, is zonder hulp van buitenaf moeizaam te doorbreken. Het valt aan te bevelen om bij dergelijke veranderingen hulp van professionele derden te zoeken. Die hulp kan gezocht worden bij een therapeut of bij een coach. Jullie zullen er beiden hard voor moeten werken om het systeem in jullie relatie te kunnen veranderen.

 

Methode 3

De kosten-baten analyse.
Maak voor jezelf twee overzichten, elk bestaande uit twee kolommen. In het eerste overzicht geef je in de eerste kolom de antwoorden op de vraag: “Wat kost het mij als ik blijf?”. In de tweede kolom geef je de antwoorden op de vraag: “Wat levert het mij op als ik blijf?”

bijvoorbeeld:

Als ik blijf, dan kost me dat:

 • Dat de problemen van nu blijven bestaan.

 • Veel geduld en moeite om de relatie te verbeteren

 • Dat ik in (een deel van) de toekomst niet gelukkig ben

 • Dat de financiële situatie niet wijzigt

 

Als ik blijf, dan levert me dat op:

 • Dat de kinderen geen scheiding van hun ouders hoeven mee te maken

 • Dat het contact van de kinderen met hun grootouders en andere familieleden zeker in stand blijft

 • Dat ons vermogen niet voor een deel verdwijnt door de scheiding

 • Dat ik (en de kinderen?) niet hoef te verhuizen

Hetzelfde overzicht maak je daarna u nog een keer, maar nu met de vragen: “wat kost het mij als ik wegga?” en “wat levert het mij op als ik wegga?”

 

bijvoorbeeld:

 

Als ik wegga dan kost me dat:

 • Dat ik het financieel moeilijker krijg.

 • Dat ik moet verhuizen.

 • Het dagelijkse contact tussen de kinderen en de ouders verandert.

 • De relatie met (schoon-)familie, buren en sommige vrienden wellicht zal veranderen.
   

Als ik wegga dan levert me dat op:

 • Dat ik weer gelukkig kan worden

 • Dat de kinderen voortaan in een veilige thuissituatie kunnen opgroeien

 • Dat het geruzie tussen ons stopt

 • Dat ik niet beperkt wordt in mijn carrière

 • Dat ik weer kan omgaan met alle vrienden die ik leuk vind.

Als de “kosten en de baten” aan elkaar gelijkwaardig zijn, en je er dus nog niet uit bent, kun je vervolgens de gegeven antwoorden waarderen met half of een heel punt. Mogelijk helpt deze kosten-batenanalyse jou bij het maken van een keuze.

Wanneer er een keuze gemaakt is, kun je jezelf de vraag stellen of je de bijbehorende “kosten” ervoor over hebt. Is dat niet zo, dan heb je blijkbaar niet de juiste keuze gemaakt. Je kunt er dan voor kiezen om de kosten-batenanalyse nogmaals te maken of het gesprek aan te gaan met een (professionele) derde.

bottom of page