top of page
TvM logo
TvM logo

Optimaal financieel voordeel
bij echtscheiding

Lees hier meer over maximaal financieel voordeel bij scheiding of uit elkaar gaan.

Door een scheiding heb je bijna altijd veel extra kosten. Voorheen had je samen één huis, nu of binnenkort heb je twee huizen met de bijbehorende lasten.  Toch kunnen er ook financiële voordelen komen met de scheiding. Lees daar hier meer over.

man en vrouw in huwelijkskleding met euromunten op de grond

Op deze website kun je onder de knop 'alles over scheiden' veel informatie vinden over scheiden en dingen die daarmee samenhangen zoals het ouderschapsplan, de omgangsregeling, alimentatie e.d.

Op deze pagina gaat het over optimaal financieel en fiscaal voordeel bij echtscheiding.

Hoe kun je zo veel mogelijk financieel en fiscaal voordeel krijgen uit je scheiding?

1) Het verzoekschrift tot echtscheiding snel indienen als je apart van elkaar woont

Tegenwoordig scheiden de meeste mensen met een gezamenlijke advocaat of scheidingsmediator. Meestal dient de mediator een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in als partijen overeenstemming hebben en een echtscheidingsconvenant hebben ondertekend.

Toch kan het verstandig zijn het verzoekschrift tot echtscheiding zo snel mogelijk in te dienen, omdat daarmee een recht op kindgebonden budget of inkomensafhankelijke combinatiekorting ontstaat. Hieruit is voor beide partijen samen soms wel bijna 1000 euro voordeel per maand te halen.

Een verzoekschrift tot echtscheiding heeft overigens alleen zin als je niet meer op hetzelfde adres ingeschreven bent bij de gemeente. Let op: schrijf je altijd in op het adres waar je woont dan ontstaat er nooit een probleem. Je woont op een adres als je daar meer dan 3 dagen per week verblijft.

Maar bij een verzoekschrift tot echtscheiding moeten toch allerlei stukken naar de rechtbank gestuurd worden?

Dat is juist, maar ook alleen het verzoek tot echtscheiding kan bij de rechtbank ingediend worden. De andere stukken zoals akten van de gemeente (afschrift van de geboorteakten van de kinderen en afschrift van de huwelijksakte), het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant kunnen ook later aan de rechtbank toegestuurd worden. Het is dus niet nodig dat deze stukken er al zijn op het moment van indiening van het verzoekschrift.

De scheidingsmediator of advocaat kan voor de ontbrekende stukken uitstel vragen. Als het verzoek niet compleet is, wordt standaard vier weken uitstel verleend voor het indienen van de nog ontbrekende stukken. Daarna kan verder uitstel verleend worden als jullie het nog niet eens zijn.

2) Recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting

 

Een ander fiscaal voordeel dat je kunt krijgen door scheiding is de inkomensafhankelijke combinatiekorting, kortweg IACK.

 

Daarop heb je recht als

1. je (jongste) kind op 1 januari van het betreffende kalenderjaar 12 jaar of jonger is

 

en

2a.je gedurende tenminste 6 maanden alleenstaand ouder of co-ouder bent

 

of

 

2b. je de minstverdienende ouder bent in een gezin met 2 ouders

 

en

3. inkomen hebt uit werk of recht hebt op zelfstandigenaftrek en je inkomen minimaal € 5.072 per jaar is.

 

Deze heffingskorting is in 2020 boven dit drempelbedrag van € 5.072 11,45% van je fiscaal inkomen totdat je een fiscaal inkomen hebt van € 30.323. De toeslag is dan maximaal € 2.881,- per jaar. In 2021 is dit maximale bedrag € 2.815,- geworden. Per 1 januari is de inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.534,-.

 

Als je gehuwd bent, heeft vaak de minstverdienende partner deze heffingskorting al. Dat is te zien op de aangifte inkomstenbelasting of de achterkant van de aanslag inkomstenbelasting.

 

Na scheiding krijgt ook de meestverdienende partner deze heffingskorting, maar alleen als sprake is van co-ouderschap. Voor de belastingdienst betekent dat de kinderen dan drie hele dagen per week bij jou moeten verblijven. In dat geval krijg je (als je fiscaal inkomen boven de 30.323 euro ligt) 2881 euro extra belasting per jaar terug. je krijgt daarmee € 240,08 per maand netto extra in handen.

 

In het lopende kalenderjaar is er voor de meestverdienende partner dit recht alleen als beide ouders:

1) op 1 juli van het betreffende jaar staan ingeschreven op een ander adres. Anders wordt niet voldaan aan de minimumtermijn van 6 maanden alleenstaand ouderschap of co-ouderschap in één kalenderjaar.

2) er uiterlijk 1 juli een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend omdat er anders sprake blijft van fiscaal partnerschap met de ander en over die periode geen sprake kan zijn van alleenstaand ouderschap.

 

Meestal wordt het opéénna jongste kind bij de meestverdienende ouder ingeschreven en het jongste kind (en eventuele andere kinderen) bij de minstverdienende ouder. Zo heeft de minstverdienende ouder het langst recht op deze heffingskorting en hoeven beide ouders niet jaarlijks aan de belastingdienst aan te tonen dat er sprake is van co-ouderschap.

 

3. aanspraak maken op kindgebonden budget bij scheiding

Je hebt recht op kindgebonden budget als je

  1.  een niet te hoog inkomen en vermogen hebt.

 

Tijdens het huwelijk is er meestal geen recht op kindgebonden budget omdat jullie inkomen opgeteld vaak te hoog is. ook is er bij het kindgebonden budget een toeslag voor alleenstaande ouders: de alleenstaande ouderkop. Deze toeslag zorgt ervoor dat je bij een hoger inkomen toch recht hebt op kindgebonden budget. Zie deze tabel voor een idee hoe hoog het kindgebonden budget kan zijn bij welk inkomen:

én 

2) voor één of meer kinderen aanvrager bent voor de kinderbijslag

Hoe kom je erachter of je aanvrager bent? Log dan in met DIGID bij mijnsvb.nl. Klik daarna op betaaloverzicht (links). Je ziet dan aan de rechterkant de laatste betalingen en de eerstkomende bovenaan. Klik dan op 'details' aan de linkerkant van de betaling waar je meer over wilt weten. Je ziet dan voor welk kind je welk bedrag hebt ontvangen. Als jij niet de aanvrager bent, staat er niets bij het betaaloverzicht. (soms is de moeder de aanvrager, soms de vader).

 

Als je niet de aanvrager bent voor de kinderbijslag en je wil wel recht op kindgebonden budget krijgen, moet je bij de SVB regelen dat je aanvrager wordt. Neem dan telefonisch contact op met de de SVB.

 

Meestal wordt de meestverdienende ouder de aanvrager voor het opéénna jongste kind. Zo hebben beide ouders zo lang mogelijk recht op het kindgebonden budget.

 

Overigens:

De kinderbijslag komt na scheiding toe aan de ouder bij wie de kinderen verblijven. Als er co-ouderschap is afgesproken, komt de kinderbijslag aan beide ouders toe, ieder voor de helft. Ouders kunnen andersluidende afspraken over de kinderbijslag maken, bv dat de ene ouder dat krijgt of dat de kinderbijslag op een kinderrekening wordt betaald.

 

Hoe krijg je je kindgebonden budget? Moet je dat aanvragen of krijg je dat vanzelf?

 

Kindgebonden budget kun je aanvragen bij de belastingdienst via mijntoeslagen.nl.

Toch is het veel gedoe om het kindgebonden budget bij scheiding snel aan te vragen. Eerst moet je aangeven dat je niet meer fiscaal partner bent. Vervolgens moet je zorgen dat je aanvrager bent voor de kinderbijslag en daarna kun je het pas aanvragen.

 

Voorbeeld:

Max en Els hebben 2 kinderen: Samuel (11) en Lara (10). Max en Els willen co-ouderschap vanaf het moment dat zij apart gaan wonen. Max heeft een inkomen van 55.000 euro, Els verdient 30.000 euro per jaar.

  1. Wie kan recht krijgen op kindgebonden budget?

  2. Wanneer ontstaat dat recht op kindgebonden budget?

 

antwoord op vraag 1:

oplossing a: Els wordt (of is) aanvrager voor de kinderbijslag voor beide kinderen. Zij krijgt daarmee recht op kindgebonden budget voor 2 kinderen. Dit is bij een fiscaal inkomen in box 1 (dit is het inkomen uit werk en woning) van 30.000 euro in 2023 € circa € 558,- per maand.

 

Oplossing b: Els en Max worden allebei aanvrager voor 1 kind voor de kinderbijslag.

Els krijgt doordat nu zij maar voor 1 kind aanvrager is voor de kinderbijslag een lager kindgebonden budget, ongeveer 430 euro per maand. dat is 128 euro minder dan bij 2 kinderen

Max heeft echte met een fiscaal inkomen van 55.000 euro heeft recht op circa € 290,00 per maand aan kindgebonden budget.

In oplossing b krijgen de ouders gezamenlijk (430 + 290=) 720 euro aan kindgebonden budget. Dat is € 162,00 per maand meer dan in oplossing a.

 

Bij dit inkomen is het dus financieel verstandiger om iedere partij voor 1 kind de aanvrager van de kinderbijslag te worden. Zo wordt in totaal € 162,00 per maand meer van de belastingdienst ontvangen.

 

Antwoord op vraag 2:

Max en Els hebben samen 85.000 euro aan gezinsinkomen. Zolang zij samen op één adres staan ingeschreven, is er geen recht op kindgebonden budget. Er ontstaat een recht als er is voldaan aan 2 voorwaarden:

1) zij wonen apart van elkaar, dus één van de partners staat op een ander adres ingeschreven

en

2) er is een verzoekschrift tot echtscheiding ingediend.


 

 

Een voorbeeld tot slot.

Max en Els hebben 2 kinderen: Samuel (11) en Lara (10). Max en Els hebben co-ouderschap afgesproken na uiteengaan. Max heeft een fiscaal inkomen van 55.000 euro, Els verdient 30.000 euro per jaar.

Max blijft in de echtelijke woning wonen, Els kan per 1 juli 2023 een andere huurwoning krijgen.

  1. Wat moet er gebeuren om maximaal financieel voordeel te krijgen?

  2. Wat lopen Max en/of Els mis als er door de advocaat of mediator niet snel genoeg gehandeld wordt?

 

1.

Allereerst moet het aanvragerschap van de kinderbijslag zo geregeld worden dat iedere ouder aanvrager wordt van 1 kind. In dit geval wordt dus Max aanvrager voor Samuel (hij is het oudste kind). Het is ook handig om Samuel bij Max in te schrijven bij de gemeente. Zo hoeft Max niet elk jaar aan te tonen dat er sprake is van co-ouderschap. Als er geen inschrijving van Samuel bij Max is dan moet Max elk jaar bij de belastingdienst aantonen dat er nog altijd co-ouderschap is. Verder moeten partijen bij de gemeente uiterlijk op 1 juli 2023 apart van elkaar wonen.

Het verzoekschrift tot echtscheiding moet uiterlijk op 1 juli 2023 bij de rechtbank ingediend worden. Daarmee ontstaat recht op kindgebonden budget met ingang van 1 juli 2023 voor beide partijen van € 430,00 (voor Els)+ € 290,00 (voor Max). (zie het eerdere voorbeeld hierboven; cijfers van 2023) Door het verzoekschrift echtscheiding uiterlijk op 1 juli 2023 in te dienen bij de rechtbank, wordt Max ook gedurende 6 maanden alleenstaand ouder (of als Samuel niet bij hem ingeschreven wordt: co-ouder), waardoor hij voor het jaar 2023 recht heeft op 2.694 euro aan inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

2.

als de advocaat of mediator niet uiterlijk op 1 juli 2023 het verzoekschrift indient, loopt Max over 2023 2694 euro aan inkomensafhankelijke combinatiekorting mis. Verder lopen partijen  circa € 710,- per maand aan kindgebonden budget mis voor elke maand die de advocaat of mediator het verzoekschrift tot echtscheiding nog niet indient bij de rechtbank.

 

Als de afspraken over het co-ouderschap niet goed worden vastgelegd, loopt Max ook het risico dat hij over meerdere jaren de inkomensafhankelijke combinatiekorting terug moet betalen aan de belastingdienst.

 

De advocaat of mediator in scheiding moet dus goed in de gaten houden of er een verzoekschrift tot echtscheiding ingediend kan worden. Zeker als partijen apart wonen en kinderen hebben, is er alle aanleiding om goede afspraken te maken, die vast te leggen en meteen al een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen.


 

bottom of page